کمیسیون های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

کمیسیون بازرگانی،صنایع غیرنفتی، مدیریت تحول اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

کمیسیون غذا، دارو، آرایشی و بهداشت

کمیسیون گردشگری، محیط زیست و برنامه ریزی شهری و ساختمان

کمیسیون نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی