اعضای هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

(دور هفتم فعالیت)