ضوابط مربوط به نحوه حضور اعضاء و نامزدها در مجمع عمومی

چهار شنبه, 03 اسفند,1401 10:14 ق.ظ

ضوابط مربوط به نحوه حضور اعضاء و نامزدها در مجمع عمومی

ماده 24- حضور در مجامع عمومی اتاق های مشترک اصالتاً و یا صرفاً با وکالتنامه رسمی مجاز است. در خصوص اعضای حقوقی اتاق های مشترک، هر شخص می تواند با ارایه معرفی نامه رسمی شرکت (بر روی سربرگ شرکت، ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت) در مجمع حضور یابد.
تبصره: هر شخص می تواند وکالت رسمی (2) عضو حقیقی و یا نمایندگی (2) شخص حقوقی جهت حضور در مجامع عمومی را عهده دار باشد.
1-24- در صورتی که در مجمع عادی سالیانه یا مجمع عمومی بطور فوق العاده عملکرد هیات مدیره یا صورت های مالی به تصویب مجمع نرسد، هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید. در صورت عدم تایید مجدد صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی می تواند به طور فوق العاده با دستور انتخابات هیات مدیره برگزار می شود.
تبصره: در مجمع عادی که متضمن دستور کار انتخابات هیات مدیره می باشد، مجمع مذکور می تواند مشروط به موافقت نصف به علاوه یک اعضای حاضر تا سقف (50) درصد کرسی های هیات مدیره را به داوطلبین خارجی هیات مدیره اختصاص دهد.

ماده 26- داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق مشترک تسلیم نماید.

ماده 28- نامزدهای عضویت در هیات مدیره باید اصالتاً و یا وکالتاً (با وکالت نامه رسمی مبنی بر اجازه قبول نامزدی توسط وکیل) در مجمع حضور یابند.