در پی شرح مستقل هر یک از ده شهر منتخب پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی، پس از نصب شرح پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی، مراکز اقتصادی پادشاهی متحده به ترتیب از نظر خواهد گذشت.

الف- پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی

ب- مراکز اقتصادی پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی

پ- ده شهر منتخب

پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی

پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی

مراکز اقتصادی پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی

مراکز اقتصادی پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی

ده شهر منتخب

1- ابردین

2- ادینبورگ

3- آکسفورد

4- باث

5- گلاسکو

6- لیورپول

7- یورک

8- منچستر

9- لندن

10-بیرمنگام