آیین نامه  تشکیل اتاق های مشترک بازرگانی و صنایع و معادن مصوب  15/12/1369 شورای نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

در اجرای بند «ن» ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب 15/12/1369 با اصلاحیه 15/9/1373، شورایعالی نظارت بر اتاق ایران در جلسه مورخ 23/7/87 خود، آیین نامه تشکیل اتاق های مشترک بازرگانی و صنایع و معادن را به شرح زیر تصویب نمود.
1- اتاق های مشترک برای تشویق و توسعه روابط و مبادلات عامل های اقتصادی ایرانی و خارجی تشکیل می شوند و به نحوی عمل خواهند کرد که به رشد و تقویت همکاری های اقتصادی دو کشور کمک نمایند.
2- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی که در ارتباط با مبادلات اقتصادی فیمابین ایران و کشور خارجی خاص فعالیت داشته و دارند می توانند به عضویت اتاقهای مشترک درآیند.
3- اعضای ایرانی اتاق مشترک باید قبلاً به عضویت یکی از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرفته شده و عضویت آنها معتبر باشد.
4- اتاق های مشترک وابسته به اتاق ایران هستند اما در قبال اعمال و تعهدات خود دارای مسئولیت حقوقی و مالی مستقل می باشند.
5- شخصیت هایی که در تحقق اهداف اتاق مشترک و پیشرفت مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشور مقابل خدمات فوق العاده انجام داده و یا ممکن است در آینده منشا خدمات ارزنده گردند، با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت یا ریاست افتخاری اتاق مشترک پذیرفته شوند.
6- متقاضیان تشکیل اتاق مشترک، می توانند از اتاق ایران درخواست چنین امری را بنمایند. پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک در جلسه هیات رئیسه اتاق ایران مطرح می شود و در صورت تصویب، اقدام به تشکیل آن می گردد. چنانچه تقاضایی برای تشکیل اتاق مشترک نشده باشد، اما هیات رئیسه یا هیات نمایندگان اتاق ایران وجود آن را ضروری بدانند، اتاق ایران راساً اقدام به تشکیل اتاق مشترک خواهد نمود. در صورتی که کشور مقابل دارای سیستم اتاق مشترک باشد تشکیل این اتاق منوط به تشکیل آن در کشور مقابل است در موارد خاص نظر هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مجری خواهد بود.
7- ارتباط با سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارتین بازر گانی و امور خارجه خواهد بود.
8- با اعلام موافقت اصولی هیات رئیسه اتاق ایران برای تشکیل اتاق مشترک، امور حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اساسنامه اتاق مشترک را براساس نمونه پیوست این آیین نامه و با همکاری امور بین الملل اتاق، تحت نظر رئیس اتاق ایران اقدام به تشکیل مجمع عمومی موسسین انتخاب هیات مدیره و ثبت مصوبات اتاق مشترک خواهد نمود.
9- تعداد موسسین حداقل ده شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) بوده و هیات مدیره می تواند از میان آنان انتخاب شود. پذیرش متقاضیان عضویت در اتاق مشترک پس از ثبت اتاق شروع خواهد شد.
10- مرکز اتاق های مشترک در تهران خواهد بود و عنداللزوم با تایید اتاق ایران می توانند در داخل یا خارج کشور اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.
11- تصویب و اصلاح اساسنامه یا انحلال اتاق مشترک، منوط به تایید اتاق ایران خواهد بود.
12- مجامع عمومی اتاق مشترک با اطلاع و نظارت اتاق ایران تشکیل می شوند. نمایندگان امور بین الملل و امور حقوقی اتاق ایران در کلیه این مجامع به عنوان ناظر حضور خواهند داشت و گزارش تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع رئیس اتاق ایران خواهند رساند.
13- در امور بین الملل اتاق ایران، واحدی تحت عنوان دبیرخانه اتاق های مشترک تشکیل می شود که نظارت بر عملکرد اتاق های مشترک و ایجاد هماهنگی بین آنها در ارتباط با تشکیل مجامع عمومی و معرفی نماینده برای حضور در گردهمایی ها را بر عهده خواهد داشت. دبیرخانه موظف است گزارش های 6 ماهه درخصوص فعالیت اتاق ها و پیشرفت ها و مشکلات آنها را تهیه و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیات رئیسه اتاق ایران تقدیم نماید.
14- چنانچه عملکرد اتاق مشترک به تشخیص اتاق ایران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذکرات اتاق ایران به هیات مدیره موثر واقع نشود، اتاق ایران راساً مجمع عمومی مربوط اعم از عادی یا فوق العاده را برای اصلاح خط مشی اتاق یا انحلال آن دعوت خواهد کرد.

اساسنامه اتاق های مشترک مطابق اساسنامه نمونه زیر تهیه خواهد شد. تغییراتی که اساسنامه هر یک از اتاق های مشترک ممکن است حسب ضرورت پیدا کند، نباید به گونه ای باشد که مواد اصلی اساسنامه نمونه را نقض نماید. تشخیص این امر با اتاق ایران خواهد بود.

اساسنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ...

بخش اول- کلیات
ماده 1- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و... که از این پس در این اساسنامه اتاق مشترک نامیده می شود موسسه است غیرتجاری و غیرانتفاعی که صرفاً برای توسعه روابط بازرگانی و صنعتی بین ایران و ... تاسسیس یافته است.
1-1- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ... با توجه به ماده پنج قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 با اصلاحات بعدی، که از این پس در این اساسنامه اتاق مشترک خوانده می شود، وابسته به اتاق ایران است معهذا در قبال اعمال خود دارای مسئولیت حقوقی و مالی مستقل می باشد.
2-1- اتاق مشترک دارای تابعیت ایرانی است و مکاتبات و محاورات آن به زبان فارسی و عنداللزوم به فارسی و/ یا ... خواهد بود.
ماده 2- مرکز اتاق مشترک در ایران، تهران، ... واقع است هیات مدیره پس از کسب موافقت اتاق ایران اختیار تغییر مرکز اتاق را دارد.
1-2- مدت فعالیت اتاق مشترک از تاریخ تشکیل نامحدود است.
ماده 3- اتاق مشترک برحسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی و تایید اتاق ایران می تواند شعب و یا نمایندگی هایی در ایران و در کشور ... تاسیس کند.
ماده 4- اتاق مشترک دارای مهری به زبان فارسی و ... به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ... می باشد.

بخش دوم- اهداف و وظایف
ماده 5-در اجرای اهداف پیش بینی شده درماده یک این اساسنامه، اتاق شرکت به امور زیر مبادرت می ورزد:
1-5- کوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق دیدگاه های صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و ... در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.
2-5- مطالعه و بررسی به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی و بازرگانی و معدنی و کشاورزی در دو کشور.
3-5- جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند درمورد مسائل بازرگانی، صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و ... و همکاری با سازمان ها و مقامات صلاحیتدار ایران و ... به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.
4-5- گسترش مبادله هیات های نمایندگی و اقتصادی بین دو کشور.
5-5- انتشار بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و ... حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مورد علاقه مشترک و انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم افزار.
6-5- مشارکت در برپایی و  اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به موسسات، سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ... علاقمند به شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای مکاره بین المللی که در ایران و ... یا کشورهای ثالث برگزار می شود.
7-5- تشکیل و اداره سخنرانی ها، گردهمایی ها و همایش ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.
8-5- همکاری و تشریک مساعی با اتاق های مشابه دو کشور.
9-5- کوشش در جهت حل اختلاف ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و ... از طرفی و در صورت عدم تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات خود از طریق مرکز داوری اتاق ایران.
10-5- اداره امور اتاق نیز با رعایت مقررات این اساسنامه و باهمکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمان ها و موسسات ایرانی و ... .
11-5- انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا نه به آنها مربوط باشد.

بخش سوم- عضویت
ماده 6- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ... که مفاد این اساسنامه را بپذیرند، با رعایت ضوابط آیین نامه مربوطه می توانند به عضویت اتاق مشترک در آیند. اعضای ایرانی اتاق مشترک باید قبلاً به عضویت یکی از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرفته شده باشند.
1-6- اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی یا ... واجد شرایط عضویت در اتاق مشترک که در ایران مقیم نیستند می توانند درخواست عضویت غیرمقیم بنمایند مشروط به اینکه از اتاق ... ایران مستقر در کشور ... یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی به این اتاق از یکی از اتاق های بازرگانی ... معرفی نامه اخذ و ارائه نمایند.
2-6- اعضای غیرمقیم دارای حق رای بوده و می توانند حق رای خود را در مجامع عمومی کتباً واگذار نمایند.
ماده 7- اعضای اتاق مشترک را اعضای عادی (بشرح مندرج در ماده 6) و اعضای افتخاری تشکیل می دهند.
1-7- شخصیت هایی که در تحقق اهداف اتاق و پیشرفت مناسبات اقتصادی ایران و ... خدمات فوق العاده ای انجام داده و یا می توانند در آینده منشاء خدمات ارزنده ای در این مورد باشند، به عضویت افتخاری اتاق دعوت می شوند.
2-7- اعضای افتخاری بنابه پیشنهاد یکی از اعضای هیات مدیره و با تصویب هیات مدیره به عضویت پذیرفته می شوند. اعضای افتخاری دارای حق رای نیستند، اما حق اظهار نظر مشورتی دارند و از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.
ماده 8- کلیه اعضای عادی دارای حقوق و وظایف یکسان هستند و حق عضویت سالانه خود را یکجا پرداخت می کنند.
ماده 9- هر یک از اعضای عادی در کلیه مجامع عمومی یک رای دارند و در صورت لزوم میتوانند نمایندگی یک شخص را برای مشارکت در رای گیری در مجمع عمومی عهده دار شوند. نماینده مکلف است قبل از رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی معرفی نامه معتبر خود را به رئیس هیات مدیره تسلیم نماید تا حق حضور در جلسه را بیابد.
ماده 10- جزئیات شرایط قبول عضویت در اتاق مشترک طی آیین نامه ای که به تصویب هیات مدیره می رسد، اعلام می شود.
ماده 11- جز در صورت کناره گیری از عضویت اتاق مشترک که باید طی نامه کتبی حداقل یک ماه قبل از پایان سال جاری به دبیرخانه اتاق واصل گردد، هر عضو موظف به پرداخت حق عضویت سال بعد می باشد.
ماده 12- عضویت اتاق مشترک علاوه بر لزوم پرداخت حق عضویت سالانه متضمن قبول کلیه مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوطه است.
ماده 13- هیات مدیره می تواند در ارتباط با اعضائ به علل زیر به عضویت آنها خاتمه دهد:
1-13- امتناع از پرداخت حق عضویت در موعد مقرر و عدم توجه به دو بار اخطار کتبی اتاق در این زمینه به فاصله 30 روز.
2-13- فوت شخص حقیقی یا انحلال شخص حقوقی عضو اتاق.
3-13- عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و نادیده گرفتن مصالح و شئون اتاق و عدم توجه به تذکرات هیات مدیره در این مورد.
4-13- خاتمه عضویت مجوزی برای استرداد حق عضویت پرداخت شده نمی باشد.
5-13- اتاق ایران عنداللزوم به اختلافات فیمابین متقاضیان عضویت و اعضاء با اتاق رسیدگی می کند و نظر آن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

بخش چهارم- ارکان
ماده 14- ارکان اتاق عبارتند از:
- مجمع عمومی
- هیات مدیره
- بازرسان

بخش پنجم- مجامع عمومی
ماده 15- مجمع عمومی اتاق مشترک ممکن است بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل شود.
1-15- مجمع عمومی عادی سالانه حداقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی و در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکیل می شود.
2-15- حداقل 15 روز قبل از تشکیل هر مجمع عمومی، دستور جلسه و محل و تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع باید کتباً بوسیله پست سفارشی و یا دورنویس به اطلاع اعضای اتاق برسد و مراتب طی همین زمان در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های اتاق در آن منتشر می شود چاپ و آگهی شود.
3-15- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک مجموع اعضای دارنده حق رای رسمیت می یابد. اگر عده اعضاء در جلسه اول کمتر از نصف بعلاوه یک مجموع اعضای دارنده حق رای باشند و بالنتیجه جلسه مذکور حائز اکثریت نگردد، مجمع عمومی 15 روز بعد با دعوت مجدد با هر تعداد عضو که حضور یابند رسمیت خواهد داشت. دعوت دوم نیاز به آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نخواهد داشت.
4-15- تصمیمات مجامع عمومی عادی اتاق مشترک با اکثریت نسبی آرای دارنده حق رای حاضر معتبر و نافذ است.
5-15- مجمع عمومی فوق العاده در صورتی رسمیت خواهد داشت که حداقل دو سوم مجموع اعضای دارنده حق رای اتاق در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که لااقل به تصویب دو سوم اعضای دارنده حق رای حاضر در جلسه برسد. چنانچه در جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده حدنصاب لازم حاصل نشود، مجمع عمومی فوق العاده با دعوت مجدد، با حضور هر تعداد از اعضاء تشکیل شده و تصمیمات آن با رای دو سوم اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 16- وظایف مجمع عمومی سالانه
1-16- استماع و بررسی گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس درباره فعالیت های اتاق مشترک در سال مالی قبل و بررسی ترازنامه و تصویب آن.
2-16- بررسی بودجه سالانه پیشنهادی و تصویب آن.
3-16- انتخاب اعضای هیات مدیره.
4-16- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل.
5-16- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و  اطلاعیه های اتاق.
6-16- بحث و بررسی درباره خط مشی آینده اتاق مشترک و موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
ماده 17- وظایف مجمع عمومی فوق العاده
1-17- اصلاح و تغییر اساسنامه.
2-17- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال اتاق مشترک و انتخاب هیات تصفیه.
ماده 18- مجامع عمومی عادی و فوق العاده را در هر موقع می توان بوسیله هیات مدیره بنابه تصمیم آن هیات یا به درخواست حداقل یک سوم اعضای دارنده حق رای اتاق مشترک یا به درخواست یا وفق ماده 39 اساسنامه به دعوت رئیس اتاق ایران یا بازرس طبق ضوابط این اساسنامه تشکیل داد.
ماده 19- نماینده یا نمایندگان اتاق ایران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده اتاق حضور خواهد یافت و بدون حق رای عنداللزوم نظرات مشورتی خود را مطرح خواهد کرد.
ماده 20- مجمع عمومی را هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر که از میان اعضاء حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد اداره خواهد کرد. یک منشی که میتواند عضو اتاق مشترک نباشد صورت مذاکرات و تصمیمات را تنظیم و به امضاء هیات رئیسه و خود خواهد رساند.
ماده 21- ثبت مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیات مدیره اتاق چنانچه نیاز به ثبت داشته باشد، توسط اتاق ایران انجام خواهد شد.

بخش ششم- هیات مدیره
ماده 22- هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی برای دو سال انتخاب می گردد.
هیات مدیره مرکب از 5 تا 9 عضو است که از بین اعضاء اتاق انتخاب می گردند. علاوه بر اعضای اصلی، مجمع عمومی دو نفر را بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب و معین خواهد کرد. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.
1-22- اعضای هیات مدیره باید دارای اطلاعات و تجربه کافی در زمینه مبادلات و همکاری های بازرگانی ایران و ... باشند.
2-22- هیات مدیره از بین اعضاء یا خارج آن یک مشاور حقوقی مسلط به زبان انگلیسی و قوانین بازرگانی دو کشورخواهد داشت.
ماده 23- به استثنای اموری که به موجب مفاد صریح این اساسنامه و یا طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی است هیات مدیره کلیه اختیارات لازم را جهت اداره امور اتاق با حق تفویض آن به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره دارا بوده و در انجام وظایف زیر نیز دارای اختیارات و صلاحیت خاص می باشد.
1-23- انتخاب یک نفر بعنوان رئیس هیات مدیره و دو نفر بعنوان نایب رئیس هیات مدیره.
2-23- انتخاب یک نفر خزانه دار از بین اعضای هیات مدیره.
3-23- تعیین دبیر اتاق مشترک.
4-23- قبول اعضای جدید اتاق مشترک و خاتمه دادن به عضویت اعضاء با رعایت مفاد اساسنامه.
5-23- تهیه گزارش درباره فعالیت های اتاق مشترک و تسلیم آن به مجامع عمومی.
6-23- تعیین اعضای دبیرخانه و وظایف و حقوق آنان طبق پیشنهاد دبیر.
7-23- تهیه ترازنامه و برآورد بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی اتاق همراه گزارش حسابرسی بازرس که باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع در دسترس اعضای اتاق قرار گیرد.
8-23- تعیین کمیسیون های مورد احتیاج اتاق مشترک و انتخاب اعضای هر یک و تعیین وظایف و اختیارات هر کمیسیون و انتخاب مشاوران برحسب ضرورت.
9-23- طرح هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی، دفاع و پاسخگویی به هر گونه دعوی علیه اتاق مشترک در کلیه مراحل رسیدگی و با اختیار تام مستقلاً یا از طریق انتخاب وکیل و یا وکلای دادگستری با حق تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات مطروحه در موارد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای منتخب و عنداللزوم عزل وکلای موصوف و ارجاع امور حکمیت به اتاق ایران.
10-23- افتتاح هر نوع حساب بانکی اعم از جاری و پس انداز و ثابت در بانک ها و عندللزوم اخذ تسهیلات بانکی و عقد قرارداد ها.
11-23- دریافت اعتبار و قبول کمک های بلاعوض.
12-23- تعیین و تصویب حق عضویت سالانه.
13-23- کلیه نامه های صادره از طرف اتاق مشترک باید به امضای رئیس هیات مدیره برسد مگر در مواردی که حق امضای خود را به یکی دیگراز اعضای هیات مدیره یا دبیرکل تفویض نموده باشد.
ماده 24- در صورتی که یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره استعفا و یا فوت نماینده یا چنانچه قادر به انجام وظایف خود نباشد، جانشین آنها از میان اعضای علی البدل در هیات مدیره تعیین و انتخاب مجدد هیات رئیسه انجام می شود.
ماده 25- جلسات هیات مدیره حداقل یکبار در ماه طبق دعوت کتبی رئیس هیات مدیره تشکیل می شود.
ماده 26- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تمصیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود. در صورت تساوی آراء، نظر طرفی که رئیس هیات مدیره را دارد، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 27- خزانه دار اتاق مشترک باری مدت دو سال انتخاب می شود و وظیفه او نظارت بر نگهداری و اداره ادارایی ها و امور مالی اتاق و سرپرستی کلیه عملیات حسابداری خواهد بود که از طرف هیات مدیره در این مورد اقدام خواهد نمود. خزانه دار در تاریخی که هر سال تعیین می شود طرح اولیه بودجه پیشنهادی سال بعد را تهیه و به هیات مدیره تسلیم می کند و در فواصلی که هیات مدیره تعیین می نماید، گزارشی از وضع مالی اتاق تهیه و در اختیار هیات مدیره قرار خوهد داد.

بخش هفتم- بازرسان
ماده 28- مجمع عمومی عادی سالانه برای هر سال مالی یکنفر را بعنوان بازرس اصلی و یکنفر را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب می نماید. بازرس اتاق گزارش خود را در رابطه با اقدامات و عملیات مالی اتاق مشترک، حداکثر سی روز بعد از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب در مجمع عمویم عادی سالانه به هیات مدیره تسلیم می کند.

بخش هشتم- آیین نامه ها
ماده 29- آیین نامه های اتاق مشترک در ارتباط با امور مالی، اداری، انتخابات و غیره توسط کمیسیون های اتاق مشترک تنظیم و پیشنهاد می شوند و پس از تصویب هیات مدیره قابل اجرا می باشند. در صورتی که کمیسیون های مربوط به هر دلیل تشکیل نیابند، هیات مدیره راساً اقدام به این امر خواهد نمود.

بخش نهم- اصلاح اساسنامه
ماده 30- هیات مدیره پیشنهادهای مربوط به اصلاح اساسنامه را بررسی می کند و پس از اخذ موافقت اتاق ایران، جهت تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می نماید.

بخش دهم- دبیرخانه
ماده 31- دبیرخانه اتاق مشترک عهده دار امور اداری و مجری مصوبات هیات مدیره است و سرپرستی آن را دبیر برعهده دارد. کلیه مکاتبات اتاق مشترک از طریق دبیرخانه بعمل می آید. دبیر باید حتی الامکان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و ضمن تسلط بر زبان انگلیسی از تجربه و سابقه کافی در زمینه مدیریت برخوردار باشد. دبیر بصورت تمام وقت و بطور موظف انجام وظیفه می کند و مکلف است مساعی خود را منحصراً در جهت تامین اهداف و حفظ منافع اعضای اتاق مشترک معطوف نماید. حقوق و مزایای وی به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات مدیره تعیین می گردد. هیات مدیره همچنین شرح وظایف دبیر را تعیین و به ایشان ابلاغ می نماید.
ماده 32- دبیر در موارد زیر اقدام می کند:
1-32- تشکیل دبیرخانه و  اداره امور آن براساسی مصوبات هیات مدیره.
2-32- استخدام و اخراج کارکنان دبیرخانه با تایید هیات مدیره.
3-23- انجام وظیفه بعنوان دبیر در جلسه هیات مدیره و تهیه صورتجسلات مربوطه.
4-32- تهیه گزارش های لازم برای هیات مدیره.

بخش یازدهم- منابع مالی
ماده 33- اتاق مشترک برای انجام وظایف مربوطه هزینه های خود را از منابع زیر تامین می کند:
1-33- حق عضویت سالانه اعضای عادی حقیقی و حقوقی.
2-33- دریافت اعتبار و قبول کمک های بلاعوض.
3-33- وجوهی که بابت ارائه خدمات دریافت می دارد.
4-33- کمک های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

بخش دوازدهم- بررسی حساب ها و اسناد
ماده 34- سال مالی اتاق مشترک یک دوره دوازده ماهه است که اول فروردین هر سال شروع و پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. اولین سال مالی از تاریخ تشکیل اتاق شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می پذیرد.
ماده 35- کلیه چک ها، اسناد مالی و تعهدآور و قرارداد های اتاق مشترک در صورتی معتبر است که توسط رئیس یا یکی از نواب رئیس هیات مدیره و خزانه دار امضاء شده باشد و به مهر اتاق مشترک نیز ممهور گردد.

بخش سیزدهم- خاتمه فعالیت و انحلال
ماده 36- فعالیت اتاق مشترک بنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و موافقت اتاق ایران خاتمه می یابد و انحلال آن اعلام می گردد.
ماده 37- با اتخاذ تصمیم درباره انحلال، مجمع عمومی فوق العاده هیاتی مرکب از دو عضو هیات مدیره اتاق مشترک و یک عضو ناظر از اتاق ایران انتخاب و به آنان ماموریت خواهد داد که به تصفیه امور اتاق مشترک بپردازند. هرگونه مازاد دارایی که ممکن است پس از تصفیه دیون و مطالبات باقی بماند، در اختیار اتاق ایران قرار خواهد گرفت.

بخش چهاردهم- متفرقه
ماده 38- چنانچه برخی از مفاد این اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاتباع است.
ماده 39- چنانچه عملکرد اتاق مشترک به تشخیص اتاق ایران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذکرات اتاق ایران به هیات مدیره موثر واقع نشود، اتاق ایران راساً مجمع عمومی مربوط اعم از عادی یا فوق العاده را برای اصلاح خط مشی اتاق با انحلال آن دعوت خواهد کرد.

مفاد این اساسنامه از تاریخ تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران لازم الاجرا بوده و اتاق های مشترک که قبلاً تشکیل گردیده اند مکلفند ظرف مدت شش ماهه با نظر واحد حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اساسنامه قبلی را با این اساسنامه تطبیق داده و موارد مربوطه را اصلاح نمایند.